Skip to main content

Ablegacija značenje

šta znači Ablegacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablegacija (latinski ablegatio)pravo: progonstvo, udaljivanje na jednu godinu

Reč Ablegacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аблегатио) прав. прогонство, удаљивање на једну годину


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a