Skip to main content

Ablegirati značenje

šta znači Ablegirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Ablegirati (latinski ablegare) odaslati, oda-šiljati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana.

Reč Ablegirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аблегаре) одаслати, ода-шиљати, удаљити, удаљивати; прогнати на годину дана.


Ablucija pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle p...
Ablutomanija med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem...
Abluirati oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ...
Ablokacija davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje....
Ablefarija »ed. nemanje očnih kapaka ....
Ablepsija duhovno slepilo, zaslepljenost....
Sve reči na slovo a