Skip to main content

Adjudikatar značenje

šta znači Adjudikatar

Na latinici: Definicija i značenje reči Adjudikatar (od latinske reči: adjudicatarius)pravo: kupac na javnoj prodaji; onaj na kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuñač

Reč Adjudikatar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. адјудицатариус) прав. купац на јавној продаји; онај на коме остаје надметањем, дражбом продавана ствар, најбољи понуñач


Adjutum pomoć, potpora, dodatak....
Adjutorij(um) pomoćno sredstvo, pomoć....
Adjutor pomoćnik, pomagač....
Adjutatorij(um) znat. ramena kost, ramenjača....
Adjuracija zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje...
Adjunkcija vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje....
Sve reči na slovo a