Skip to main content

Admiracija značenje

Šta znači Admiracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Admiracija (latinski admiratio) divljenje; čuñenje

Reč Admiracija napisana unazad: ajicarimda

Admiracija se sastoji od 10 slova.

Šta je Admiracija

На Ћирилици: (лат. адмиратио) дивљење; чуñење

Slično: 
Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a