Skip to main content

Admodijacija značenje

Šta znači Admodijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Admodijacija (od latinske reči: admodiato) davanje zemlje u zakup.

Reč Admodijacija napisana unazad: ajicajidomda

Admodijacija se sastoji od 12 slova.

Šta je Admodijacija

На Ћирилици: (нлат. адмодиато) давање земље у закуп.

Slično: 
Admonicija opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti...
Admonitivan koji opominje, ukoran....
Admodijacija davanje zemlje u zakup....
Admisija primanje, prijem...
Admisibilitet pri-mljivost, prihvatljivost...
Admisibilan primljiv; prihvatljiv....
Sve reči na slovo a