Skip to main content

Adresa

Šta znači Adresa


Adresa značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Adresa (od francuske reči: adresse) l. natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja i ime onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitke jednog udruženja ili kolegijuma slavljeniku; adresa po potrebi ban*, pozivaše izvesnog lica da akceptira ili isplati menicu za slučaj neakceptiranja ili neisplate menice.

Reč Adresa napisana unazad: aserda

Adresa se sastoji od 6 slova.

sta je Adresa

Slično:
Šta znači Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, p...
Šta znači Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je ...
Šta znači Adrijatik Jadransko more. ...
Šta znači Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na...
Šta znači Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja l...
Šta znači Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik....