Skip to main content

Adresografi značenje

šta znači Adresografi

Na latinici: Definicija i značenje reči Adresografi (fr. adresse, od grčke reči: grapho pišem) mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkama.

Reč Adresografi sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. адрессе, грч. грапхо пишем) машине и апарати за брзо и поуздано исписивање адреса на пошиљкама.


Adrogirati prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, ...
Adrogacija prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punol...
Adrijatik Jadransko more. ...
Adresografi mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkam...
Adresovati označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili u...
Adresat lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na ...
Sve reči na slovo a