Skip to main content

Aerostat značenje

šta znači Aerostat

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerostat (od grčke reči: aeg, statćs stajaći, koji stoji, od istemi postavim, stanem) sprava za letenje lakša od vazduha, koja se drži potiskom

Reč Aerostat sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, статћс стајаћи, који стоји, од истеми поставим, станем) справа за летење лакша од ваздуха, која се држи потиском


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a