Skip to main content

Aerotonometar značenje

šta znači Aerotonometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerotonometar (od grčke reči: aeg, tćnos napon, metron mera) sprava za merenje napona krvnih sudova.

Reč Aerotonometar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, тћнос напон, метрон мера) справа за мерење напона крвних судова.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a