Skip to main content

Aerotopografija značenje

šta znači Aerotopografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aerotopografija (od grčke reči: aeg, tćpos mesto, gra-pho pišem) najnoviji metod u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz vazduha.

Reč Aerotopografija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. аег, тћпос место, гра-пхо пишем) најновији метод у геодезији: израда геодетских планова и карата помоћу снимака из ваздуха.


Aerofotografija perspektivno snimanje raznih objekata, naročito zemljišta , iz vazd...
Aerofotogrametrija 1. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama; ...
Aerofor donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i...
Aerofoni instrumenti kuz. duvački instrumenti....
Aerofon instru-ment, koji je pronašao Edison, pomoću koga se ljudski glas m...
Aerofobija strah od vazduha, izbegavanje vazduha....
Sve reči na slovo a