Skip to main content

Aglomeracija značenje

šta znači Aglomeracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglomeracija (od latinske reči: agglomeratio) skupljanje, gomilanje, nagomilavanje raznorodnih elemenata.

Reč Aglomeracija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. аггломератио) скупљање, гомилање, нагомилавање разнородних елемената.


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a