Skip to main content

Aglutinativan značenje

šta znači Aglutinativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglutinativan (latinski agglutinare prilepiti) koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, prilepni, s pri-lepcima; aglutinativni jezici liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši doda-vanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr

Reč Aglutinativan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. агглутинаре прилепити) који срашћује, који зарашћује, који залечи; који се прилепљује, прилепни, с при-лепцима; аглутинативни језици лиигв. језици код којих се граñење речи врши дода-вањем градивних елемената на корен речи, нпр. турски и др


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a