Skip to main content

Aglutinirati značenje

šta znači Aglutinirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglutinirati (latinski agglutinare) slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti.

Reč Aglutinirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. агглутинаре) слепити, прилепити, прилепљивати, саставити, споља спојити, срасти.


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a