Skip to main content

Aglutinirajući jezici značenje

šta znači Aglutinirajući jezici

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr.; aglutinativni jezici.

Reč Aglutinirajući jezici sastoji se od 21 slova.

На Ћирилици: пл. лиигв. језици код којих се граñење речи врши додавањем градивних елемената на корен речи, нпр. турски и др.; аглутинативни језици.


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a