Skip to main content

Aglomerirati značenje

šta znači Aglomerirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglomerirati (latinski agglomerare) gomilati. nagomila(va)ti, skupljati.

Reč Aglomerirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аггломераре) гомилати. нагомила(ва)ти, скупљати.


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a