Skip to main content

Aglosija značenje

šta znači Aglosija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglosija (od grčke reči: a- bez, glossa jezik) ned. nemost, mutavost; aglosostomija.

Reč Aglosija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, глосса језик) нед. немост, мутавост; аглосостомија.


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a