Skip to main content

Aglosostomija značenje

šta znači Aglosostomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglosostomija (od grčke reči: aglossos nem, stoma usta) med. v. aglosija

Reč Aglosostomija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аглоссос нем, стома уста) мед. в. аглосија


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a