Skip to main content

Aglutinancije značenje

šta znači Aglutinancije

Na latinici: Definicija i značenje reči Aglutinancije (od latinske reči: agglutinantia) pl.medicina: lekovi koji pomažu brzo zarappšvanje rana; sredstva za slepljivanje.

Reč Aglutinancije sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. агглутинантиа) пл. мед. лекови који помажу брзо зараппшвање рана; средства за слепљивање.


Aglucija med. nemogućnost gutanja; agluticija...
Aglutinirati slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti...
Aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivni...
Aglutinini pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje kr...
Aglutinacija

zgomilavanje, čisto spoljašnje spajanje; fil. najniži stepe...

Aglutinativan koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, pr...
Sve reči na slovo a