Skip to main content

Agnoscirati značenje

šta znači Agnoscirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Agnoscirati (latinski agnoscere) priznati (npr. potpis, menicu islično:).

Reč Agnoscirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. агносцере) признати (нпр. потпис, меницу и сл.).


Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a