Skip to main content

Agnozija značenje

šta znači Agnozija

Na latinici: Definicija i značenje reči Agnozija (od grčke reči: a- bez, gnosis saznanje, spoznaja) psihologiji: nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovima onoga što se oseti pomoću čula, npr. kada bolesnik predmete vidi, ali ih ne raspoznaje i dr.; fil. polazna tačka Sokratove filozofije: Znam da ništa ne znam.

Reč Agnozija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- без, гносис сазнање, спознаја) псих. неспособност распознавања, разумевања и означавања појмовима онога што се осети помоћу чула, нпр. када болесник предмете види, али их не распознаје и др.; фил. полазна тачка Сократове филозофије: Знам да ништа не знам.


Agnus Dei jagnje božije, jedno od imena Hristovih ....
Agnoscirati priznati ....
Agnostičar fil. pristalica agnosticizma. ...
Agnosticizam izraz koji obuhvata veoma različite pravce koji zastupaju gledište ...
Agnozija psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovim...
Agni mit. staroindijski bog vatre...
Sve reči na slovo a