Skip to main content

Ariman značenje

šta znači Ariman

Na latinici: Definicija i značenje reči Ariman (pere. Ahriman) ion-, u zendskoj reli-giji i Zaratustrinom učenju: simbol nega-tivnog principa, bog i praizvor svega zla, poglavica zlih duhova, večni protivnik Ormuzda.

Reč Ariman sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере. Ахриман) ион-, у зендској рели-гији и Заратустрином учењу: симбол нега-тивног принципа, бог и праизвор свега зла, поглавица злих духова, вечни противник Ормузда.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a