Skip to main content

Aristodemokratija značenje

šta znači Aristodemokratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aristodemokratija (od grčke reči: aristos najbolji, de-mos narod, kratos moć, vlast) vladavina plemstva i naroda.

Reč Aristodemokratija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. аристос најбољи, де-мос народ, кратос моћ, власт) владавина племства и народа.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a