Skip to main content

Aristokratizam značenje

šta znači Aristokratizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aristokratizam (od grčke reči: aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sistem vladavine; ljubav prema aristokra-tiji i aristokratskim načelima.

Reč Aristokratizam sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. аристократеомаи имам аристократски устав) аристократски систем владавине; љубав према аристокра-тији и аристократским начелима.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a