Skip to main content

Aristotelizam značenje

šta znači Aristotelizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Aristotelizam (od grčke reči: Aristoteles) fil. učenje grčkog filozofa Aristotela (384^—322. pre naše ere), učenika Platonova, učitelja Aleksandra Velikog i osnivača pe-ripatetičke škole, i njegovih pristalica.

Reč Aristotelizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. Аристотелес) фил. учење грчког филозофа Аристотела (384^—322. пре наше ере), ученика Платонова, учитеља Александра Великог и оснивача пе-рипатетичке школе, и његових присталица.


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a