Skip to main content

Aritmetike značenje

šta znači Aritmetike

Na latinici: Definicija i značenje reči Aritmetike (od grčke reči: arithmos broj, e arithmetiketo jest techne) matematika: veština računanja, nauka o brojevima; nauka o računanju određenim brojevima koji se pišu ciframa; politička aritmetika primena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. osiguranje života, lutrije i dr.).

Reč Aritmetike sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аритхмос број, е аритхметике тј. тецхне) мат. вештина рачунања, наука о бројевима; наука о рачунању одређеним бројевима који се пишу цифрама; политичка аритметика примена аритметике на друштвене и државне установе (нпр. осигурање живота, лутрије и др.).


Aritmus med. nepravilnost, naročito kucanja bila, pulsa. ...
Aritmometar sprava za računanje, računaljka....
Aritmomantija vračanje iz brojeva. ...
Aritmomanija med. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i...
Aritmologija nauka o brojevima, naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima broj...
Aritmogrif zagonetka izražena brojevima....
Sve reči na slovo a