Skip to main content

Atmidometar značenje

šta znači Atmidometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Atmidometar (od grčke reči: atmis, metron mera) sprava za merenje količine isparavanja vode.

Reč Atmidometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. атмис, метрон мера) справа за мерење количине испаравања воде.


Atmosferski koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču...
Atmosferologija nauka o atmosferskim pojavama....
Atmosferografija opisivanje atmosfere....
Atmosferilije pl. padavine: kiša, sneg, grad itd....
Atmosfera vazdušni omotač, vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire...
Atmologija nauka o isparavanju, o pretvaranju vode u paru....
Sve reči na slovo a