Skip to main content

Atribucija značenje

šta znači Atribucija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atribucija (latinski attributio) davanje (ili: u stupanje) ono što nekome pripada; pravo, nadležnost.

Reč Atribucija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аттрибутио) давање (или: у ступање) оно што некоме припада; право, надлежност.


Atrocitet grozota, strahota, užas; strogost, surovost, nemilost, svirepost....
Atrofičav zakržljao, slab, mršav; suv, cacynieH....
Atrofima med. mekani otok zgloba. ...
Atrotomija med. operativne otvaranje zgloba. ...
Atronin hem. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa ....
Atropa vot. velebilje, paskvica, kurjača, vinika ; up. beladona....
Sve reči na slovo a