Skip to main content

Avalist(a) značenje

Šta znači Avalist(a)

Na latinici: Definicija i značenje reči Avalist(a) (fr. avaliste)trgovina: potpisnik, jemac na menici.

Reč Avalist(a) napisana unazad: )a(tsilava

Avalist(a) se sastoji od 10 slova.

Šta je Avalist(a)

На Ћирилици: (фр. авалисте) трг. потписник, јемац на меници.

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo