Skip to main content

Avangvardija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (ital. avanguardia prethodnica) u Italiji, u vreme Musolinijeve dik-tature: fašistička omladinski organi-zacija, čiji su članovi (avangvardisti) bili omladinci-ke od 14—18godina:

Reč Avangvardija napisana unazad: ajidravgnava i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. авангуардиа претходница) у Италији, у време Мусолинијеве дик-татуре: фашистичка омладински органи-зација, чији су чланови (авангвардисти) били омладинци-ке од 14—18 год.

Slično: 
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Avagram najpre: obratno čitanje jedne ili više reči, npr. rob je anagram od...
Sve reči na slovo a