Skip to main content

Avangvardija značenje

šta znači Avangvardija

Na latinici: Definicija i značenje reči Avangvardija (ital. avanguardia prethodnica) u Italiji, u vreme Musolinijeve dik-tature: fašistička omladinski organi-zacija, čiji su članovi (avangvardisti) bili omladinci-ke od 14—18godina:

Reč Avangvardija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (итал. авангуардиа претходница) у Италији, у време Мусолинијеве дик-татуре: фашистичка омладински органи-зација, чији су чланови (авангвардисти) били омладинци-ке од 14—18 год.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a