Skip to main content

Avarija značenje

šta znači Avarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Avarija (fr. avarie, ital. avaria) kvar;trgovina: šteta pretrpljena na brodu prilikom bure; obalarina; avarirana roba roba oštećena na brodu usled bure i dr.;isto znači i havarija.

Reč Avarija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аварие, итал. авариа) квар; трг. штета претрпљена на броду приликом буре; обаларина; аварирана роба роба оштећена на броду услед буре и др.; уп. хаварија.


Avaz Glas, vest, novost. ...
Avalhtika teorija analize; veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u ...
Avali pl. godišnjaci, letopisi....
Avalekta pl. odabrana štiva....
Avaklaza ont. prelamanje svetlosnih zrakova....
Avadoza fiziol. srazmerna podela sokova i hrane celom telu, varenje, probav...
Sve reči na slovo a