Skip to main content

Biberon značenje

šta znači Biberon

Na latinici: Definicija i značenje reči Biberon (fr. biberon) pijanac, vindžija; sisaljka, boca sa cuclom.

Reč Biberon sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. биберон) пијанац, винджија; сисаљка, боца са цуцлом.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b