Skip to main content

Biblioliti značenje

šta znači Biblioliti

Na latinici: Definicija i značenje reči Biblioliti (od grčke reči: biblfon, Ifthos kamen) pl.geologija: okamenotine lišća; otisci lišća na kamenu; rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulanumu i Pompejima, pa su dobili mineralan izgled.

Reč Biblioliti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. библфон, Ифтхос камен) пл. геол. окаменотине лишћа; отисци лишћа на камену; рукописи које је Везув (вулкан) затрпао у Херкулануму и Помпејима, па су добили минералан изглед.


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b