Skip to main content

Bibliotekar značenje

šta znači Bibliotekar

Na latinici: Definicija i značenje reči Bibliotekar (od grčke reči:) knjižničar, upravnik, rukovalac bibliotekom

Reč Bibliotekar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч.) књижничар, управник, руковалац библиотеком


Biblicitet neodstupanje od Svetog pisma . ...
Biblicizam pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jed...
Biblist(a) poznavalac Biblije, objašnjavač Biblije; onaj koji se drži samo Bib...
Bibliofilija ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti....
Bibliofil onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne, bitne vredno...
Bibliotekonomija nauka o uređenju biblioteka i upravljanju bibliotekama....
Sve reči na slovo b