Skip to main content

Bijoner značenje

šta znači Bijoner

Na latinici: Definicija i značenje reči Bijoner (fr. billonneur) proturivač nepropisnog ili lažnog novca.

Reč Bijoner sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. биллоннеур) протуривач непрописног или лажног новца.


Bijonirati proturati nepro-pisan ili lažan novac....
Bijoner proturivač nepropisnog ili lažnog novca....
Bijonaža nedopuštena trgovina novcem male vrednosti; krivotvo-renje novca; p...
Bijon legura od srebra i bakra, ali sa znatno više bakra, od koje je ranij...
Bijenij(um) vreme od dve godine....
Bijenalije pl. bog. dvogodišnje biljke...
Sve reči na slovo b