Skip to main content

Brizantan značenje

šta znači Brizantan

Na latinici: Definicija i značenje reči Brizantan (fr. briser, brisant) koji lomi, rasprskava, razara, rasprsan, rasprska-van, koji razmrskana.

Reč Brizantan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. брисер, брисант) који ломи, распрскава, разара, распрсан, распрска-ван, који размрскана.


Briga Briga je misaoni proces koji se javlja kao posljedica predviđanja pote...
Bridž igra karata, slična vistu, jedna od najzanimljivijih igara sa veoma ...
Britiš mjuzeum veliki narodni muzej u Londonu, osnovan 1753, sa veoma bogatim nauč...
Britanija-metal u Britaniji pronađena legura od cinka, antimona i nešto bakra ponek...
Briskirati brecati se, obrec-nuti se, oseći se na nekoga; hteti nešto brzo spro...
Brion vrsta dobrog francuskog vina....
Sve reči na slovo b