Skip to main content

Brokanter značenje

šta znači Brokanter

Na latinici: Definicija i značenje reči Brokanter (fr. brocanteur) trgovac starim umetničkim predmetima, naročito slikama; starinar, telalin.

Reč Brokanter sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. броцантеур) трговац старим уметничким предметима, нарочито сликама; старинар, телалин.


Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Bronhocela med. posutost dušnika, guša....
Sve reči na slovo b