Skip to main content

Broš značenje

šta znači Broš

Na latinici: Definicija i značenje reči Broš (fr. broche) zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina (obično na grudima ili pod vratom).

Reč Broš sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. броцхе) запињача, луксузна игла за скопчавање женских хаљина (обично на грудима или под вратом).


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b