Skip to main content

Brokantirati značenje

šta znači Brokantirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Brokantirati (fr. brocanter) trgovati umetničkim stvarima, naročito slikama; ku9 Leksikon povati i preprodavati stare stvari, tela-liti.

Reč Brokantirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. броцантер) трговати уметничким стварима, нарочито сликама; ку9 Лексикон повати и препродавати старе ствари, тела-лити.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b