Skip to main content

Broker značenje

šta znači Broker

Na latinici: Definicija i značenje reči Broker (eng. broker) trgovački posrednik;isto znači i makler, seizal.

Reč Broker sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (енг. брокер) трговачки посредник; уп. маклер, сеизал.


Broj milion Riječ „milion“ dolazi iz italijanskoga jezika. Nastala je od izvorno l...
Brošurist(a) pisac brošura....
Brošura sveska, meko povezana knjižica; knjižica o aktuelnim dnevnim pitanj...
Broširati prošiti, prošiva-ti , povezati knjigu u mek povez; protkati, protki...
Broš zapinjača, luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina ....
Bronhus alat. dušnik, grkljan; up. bronhije. ...
Sve reči na slovo b