Skip to main content

Centrum značenje

šta znači Centrum

Na latinici: Definicija i značenje reči Centrum (od grčke reči: k^ntron, latinski centrum središte) 1. kon. u geometrijskoj figuri (krugu, lopti) tačka koja je od svih tačaka obima ili površine podjednako udaljena; 2. vojska: glavni deo fronta (za razliku od „krila"); 3. u parlamentarnom životu: stranka koja sačinjava sredinu između ekstremnih stranaka i u dvorani parla-menta sedi u sredini, izmeđutakozvani: „desni-ce" i „levice"; centrum gravitatis (latinski centrum gravitatis) težište.

Reč Centrum sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. к^нтрон, лат. центрум средиште) 1. кон. у геометријској фигури (кругу, лопти) тачка која је од свих тачака обима или површине подједнако удаљена; 2. вој. главни део фронта (за разлику од „крила"); 3. у парламентарном животу: странка која сачињава средину између екстремних странака и у дворани парла-мента седи у средини, између тзв. „десни-це" и „левице"; центрум гравитатис (лат. центрум гравитатис) тежиште.


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c