Skip to main content

Centumvir značenje

šta znači Centumvir

Na latinici: Definicija i značenje reči Centumvir (latinski centum sto, vir čovek) u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastavljenog od 105 do 180 članova

Reč Centumvir sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. центум сто, вир човек) у старом Риму, члан судског колегијума за грађанске парнице, састављеног од 105 до 180 чланова


Centurion zapovednik, komandir jedne centurije, kapetan....
Centurija kod Rimljana: četa od 100, docnije 60 vojnika; jedan od 193 dela na...
Centumvir u starom Rimu, član sudskog kolegijuma za građanske parnice, sastav...
Centrumat pristalica centruma kao političke stranke....
Centrum 1. kon. u geometrijskoj figuri tačka koja je od svih tačaka obima...
Centrosfera kol. centralno jezgro Zemlje . ...
Sve reči na slovo c