Skip to main content

ćesatluk značenje

šta znači ćesatluk

Na latinici: Definicija i značenje reči ćesatluk (arap.-tur. kesatlik) nemanje novca, novčana kriza, besparica

Reč ćesatluk sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап.-тур. кесатлик) немање новца, новчана криза, беспарица


Često Često je termin koji se koristi za označavanje određenih vremenskih in...
Cesus prav. onaj na čiji se račun nešto ustupa, tj. koji treba da plati....
Cesiovar prav. onaj kome se ustupa neka stvar ili neko pravo....
Cesio boiorum prav. ustupanje dobara poveriocima....
Cesija prav. ustupanje, odustajanje; prenošenje nekog prava na drugog....
ćesatluk nemanje novca, novčana kriza, besparica...
Sve reči na slovo c