Skip to main content

či značenje

šta znači či

Na latinici: Definicija i značenje reči či (kin.) 1. mera za dužinu u Kini: stopa = 0,218 t; 2. mera za pugeve = 0,246 t; 3. mera za žito od 100 činga = oko 100 1.

Reč či sastoji se od 2 slova.

На Ћирилици: (кин.) 1. мера за дужину у Кини: стопа = 0,218 т; 2. мера за пугеве = 0,246 т; 3. мера за жито од 100 чинга = око 100 1.


Cicijašiti biti cicija, tvrdičiti, škrtariti....
Ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao č...
Ciceron veliki rimski državnik, besednik i pisac ; fig. odličan besednik; c...
Cicero tip. slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št ....
Cic pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije....
Cifra brojka, znak kojim se piše broj, brojni znak....
Sve reči na slovo c