Skip to main content

ćitab značenje

šta znači ćitab

Na latinici: Definicija i značenje reči ćitab (arap. kitab,od turske reči: kitab, kitap) pismo, knjiga; zakon, naredba; verska knjiga; ćitap. ćitap

Reč ćitab sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. китаб, тур. китаб, китап) писмо, књига; закон, наредба; верска књига; ћитап. ћитап


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c