Skip to main content

Devijacija značenje

Šta znači Devijacija


Devijacija

latinica:

Definicija i značenje reči Devijacija (vlatinski deviatio) odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca; skretanje (ili: odstupanje) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog gvozdenih masa broda.

Reč Devijacija napisana unazad: ajicajived

Devijacija se sastoji od 10 slova.

sta je Devijacija

Slično:
Šta znači Devocija kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje, žrtvovanje ...
Šta znači Devotan bogu posvećen ili odan, pobožan, smiren; pun poštovanja, ...
Šta znači Devoracija gutanje, žderanje, proždiranje....
Šta znači Devonski period geol. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija...
Šta znači Devomirati med. bljuvati, izbljuvati, povratiti, izbaciti....
Šta znači Devoluciono pravo pravo prenošenja nasledstva po kojem, ako umre jedan supr...