Skip to main content

Durina značenje

šta znači Durina

Na latinici: Definicija i značenje reči Durina (fr. dourine) spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma equiperdum.

Reč Durina sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. доурине) сполна зараза коња, проузрокована протозоом Трyпаносома еqуипердум.


Durus tvrd; znat. dura mater v. mater; prav. in durijus ili in pejus opt...
Duritet tvrdoća; strogost, oko-relost, surovost, nečovečnost....
Durina spolna zaraza konja, prouzrokovana protozoom Trypanosoma equiperdum...
Durbin optički instrument za osmatranje udaljenih predmeta; može biti za j...
Duracija ked. stvrdnjavanje, otvrdnjavanje. ...
Duraluminijum laka, vrlo čvrsta i postojana legura aluminijuma, sadrži oko 4% bakr...
Sve reči na slovo d