Skip to main content

Ehinokokus značenje

šta znači Ehinokokus

Na latinici: Definicija i značenje reči Ehinokokus (od grčke reči: echinos, kokkos zrno, bobica)zoologija: jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jetri, a ređe u mozgu ili bubrezima čovečjim, prelazi sa psa (žednjak, komuška, mehurica, pasja glista, klobučasta glista, komunisti crv).

Reč Ehinokokus sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ецхинос, коккос зрно, бобица) зоол. јетрена тракуља, готован који живи понајчешће у јетри, а ређе у мозгу или бубрезима човечјим, прелази са пса (жедњак, комушка, мехурица, пасја глиста, клобучаста глиста, комунисти црв).


Ehinus jež; morski jež; arh. ukras na jonskim stubovima ispod aba-kusa....
Ehinoftalmija med. zapal>enje očiju....
Ehinokokus zool. jetrena trakulja, gotovan koji živi ponajčešće u jetri, a ređe...
Ehinoidi pl. zool. morski ježevi, jabučaste morske životinje sa bodljikama i...
Sve reči na slovo e