Skip to main content

Ekspanzija značenje

šta znači Ekspanzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekspanzija (od latinske reči: expansio) širenje, raširivanje, raširenje, proširenje; raši-renje, raširenost; napon.

Reč Ekspanzija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. еxпансио) ширење, раширивање, раширење, проширење; раши-рење, раширеност; напон.


Eksplicitno Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u knjiže...
Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil ov eksče...
Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti; bodriti, ...
Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nadraženost, ...
Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstrekljiv, ko...
Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Sve reči na slovo e