Skip to main content

Ekspozicija

Šta znači Ekspozicija


Ekspozicija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekspozicija (latinski expositio) izlaganje, izložba umetničkih stvari i dr.; položaj prema vazduhu i suncu, izlaganje svetlosti; pričanje, izlaganje, razlaganje, prikazivanje, razvijanje jednog pojma, objašnjenje, tumačenje; u drami: prvi od tri glavna dela drame, u kojem se upoznajemo sa povodom dramske radnje i sa licima koja se u drami pojavljuju.

Reč Ekspozicija napisana unazad: ajicizopske

Ekspozicija se sastoji od 11 slova.

sta je Ekspozicija

Slično:
Šta znači Eksčendž trg. razmena, menjanje, trampljenje; londonske berza; bil...
Šta znači Ekscitirati podsticati, pod-badati; nadraživati, pobuđivati, draži-ti;...
Šta znači Ekscitacija nadraživanje, razdraživanje, nadraženje, razdraženje; nad...
Šta znači Ekscitativan nadražan, koji nadražuje, nadražujući; podbodljiv, podstr...
Šta znači Ekscitat prav. dužnik koji je pao pod stečaj....
Šta znači Ekscitancije pl. med. sredstva za razdraživanje. ...