Skip to main content

Energija

Šta znači Energija


Energija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Energija (od grčke reči: ep u, ergon delo, rad, energeia) 1. delatnost, radinost; 2. fizika: sposobnost za vršenje rada; kinetička ili aktuelna energija energija kretanja, to jest sposobnost mase da izvrši rad usled svoje pokrenutosti; potencijalna energija sposobnost za vršenje rada koju ima masa na osnovu svoga položaja, kad je dignuta iznad tla i sposobna da pada. Oblici energije su: toplotna, magnetna, električna energija. Princip (ili: zakon) održanja energije: ,,.. Priroda kao celina ima zalihu energije koja se nikako ne može ni povećati ni smanjiti, dakle, količina energije u neorganskoj prirodi... je večna i nepromenljive" (Helmholc); 3. fil. Aristotel razlikuje energeia (latinski actus) što znači: stvarnost, oblik, suština, i dynamis (latinski potentia) što znači: mogućnost, materija.

Reč Energija napisana unazad: ajigrene

Energija se sastoji od 8 slova.

sta je Energija

Slično:
Šta znači Enehem "ed. zujanje u ušima....
Šta znači Energičav koji pokazuje ili ima energiju; radan, delatan, delotvoran...
Šta znači Energizam fil. etičko shvatanje koje najviše dobro ne gleda u subjek...
Šta znači Energida fiziol. jezgro i telo ćelije ili pojedina jezgra u sincit...
Šta znači Energetika koji proučava prenošenje i pretvaranje energije, tj. ekono...
Šta znači Energetizam idealističko učenje prema kome se sve materijalne i duhov...